Ingredient Archives: 1/3 oz Stolichnaya® vanilla vodka